މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް އިން ކޮންމެ އަހަރަކު ހިންގަމުން އަންނަ އެކްސަސައިޒް ރަންނަމާރި ހަންޓް 2017-01

އިޢުލާން

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް އިން ކޮންމެ އަހަރަކު ހިނގަމުން އަންނަ އެކްސަސައިޒް ރަންނަމާރި ހަންޓް

2017-01

 

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް އިން ކޮންމެ އަހަރަކު ހިންގަމުން އަންނަ އެކްސަސައިޒް ރަންނަމާރި ހަންޓް 2017-01، 2017 ނޮވެމްބަރ 20 އިން 24 އަށް، ސިފައިންގެ ހުރިހާ އޭރިއާ ތަކެއްގައި ހިނގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މާލެ އޭރިއާގައި މިއެކްސަސައިޒް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ގްރޭޓަރ މާލެ (މާލެ، ވިލިގިލި، ހުޅުލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ކ. ތިލަފުށި) ސަރަހައްދުގައެވެ. އަދި މި އެކްސަސައިޒްގައި ހަރަކާތްތެރިވާއިރު މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ދުވަސްތަކުގައި އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ސިފައިން ހަތިޔާރާއި ގޮވާތަކެތި، އަދި މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި އާމަރޑް ވެހިކަލް، ބޭނުންކުރާނެއެވެ.

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނު ކުރަމެވެ.

27 ޞަފަރު 1439 

16 ނޮވެމްބަރ 2017   

17 ނޮވެންބަރު 2017
ހޯދާ