ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ 30 ވަނަ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ 30 ވަނަ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނޯޓިސްއާގުޅޭ

21 ނޮވެންބަރު 2013 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 09:00 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ 30 ވަނަ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނަންބަރު BML/CORP/2013/063 ނޯޓިސްއާ ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.

2013 - 2014 ވަނަ އަހަރަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ޢައްޔަން ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

2013 - 2014 ވަނަ އަހަރަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ޢައްޔަން ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 07 ބޭފުޅުންނަކީ:

ނަން

އެޑްރެސް

1.      

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޞާބިރު (ޗެއަރމަން)

ގ. ފިޔާތޮށިގެ، މާލެ

2.     

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީން (އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރ)

މ. ތާނގީދޮށުގެ، މާލެ

3.     

އަލްފާޟިލް އާދަމް ޢާޒިމް

މއ. ސީނުކަރަންކާގެ، މާލެ

4.  

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝަމީމް

ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 71- ޖީ - 01

5.  

ޑޮކްޓަރ އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު

މ. ޕޮޕީ، މާލެ

6.  

އަލްފާޟިލާ  ފާޠިމަތު މުޢާޛާ

މއ. މާޅޭބޫގެ، މާލެ

7.  

އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު އަމްޖަދު

ދަފްތަރު ނަންބަރު 1683، މާލެ

2013 - 2014 ވަނަ އަހަރަށް ޢާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ:

ނަން

އެޑްރެސް

  1.  

އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު

މއ. ޓިއުލިޕްވިލާ، މާލެ

  1.  

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު

ނެލުމް، ނ. ހޮޅުދޫ

*    ބޭންކުގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ 47 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ބޭންކުގެ ބޯޑަށް ޢައްޔަންކޮށް އަދި އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ 11 ޑިރެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން ބާކީތިބި ޑިރެކްޓަރުންގެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޤާނޫނީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަވުމުން އިޢުލާންކުރެވޭނެ ވާހަކަ ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

*    މަތީގައިވާ ބޭފުޅުންނާބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު މިބޭންކުގެ ވެބްސައިޓް www.bankofmaldives.com.mv އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

*    މި ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ޢައްޔަން ކުރެވޭ އަދި އިންތިޚާބުކުރެވޭ ޑިރެކްޓަރުންނާ ދެމެދު ސަރވިސް ކޮންޓްރެކްޓެއް ހެދިފައިނުވާ ވާހަކަ އެންމެހައި ހިއްސާދާރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

02 މުޙައްރަމް 1435

06 ނޮވެންބަރު 2013
ހޯދާ