ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާނުތައް ކެންސަލް ކުރުމަށް

 

 

ކަލާފާނު ސްކޫލް

   މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

                                       ތާރީޚް: 14 ނޮވެމްބަރ 2017

 

               

 އިޢުލާނު

 

މިސްކޫލުން އިން 2017 އޮކްޓޯބަރ 26 ވަނަ ދުވަހު ގެޒެޓް ކުރެވިފައިވާ ނަންބަރު  KS-R/IUL/2017/22 ޢިޢުލާނު ގައި ދާއިރާތައް ހިމެނުމުގައި ކުށް ހުރުމުގެ ސަބަބުން އިޢުލާނު ކެންސަލް ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

25 ޞަފަރު 1439

14 ނޮވެމްބަރ 2017 

14 ނޮވެންބަރު 2017
ހޯދާ