ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާނުތައް ކެންސަލް ކުރުމަށް

ކަލާފާނު ސްކޫލް

   މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

                                      ތާރީޚް: 12 ނޮވެމްބަރ 2017

                                    

 އިޢުލާނު

 

މިސްކޫލުން އިން 2017 ނޮވެމްބަރ 12 ވަނަ ދުވަހު ގެޒެޓް ކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ޢިޢުލާނުތަކުގައި ކުށެއް އިނުމާއި ގުޅިގެން އިޢުލާނުތައް ކެންސަލް ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

ޢިޢުލާނު ނަންބަރު

މަގާމް

KS-R/IUL/2017/25

ޕްރައިމަރީ

KS-R/IUL/2017/26

ޤުރުއާން

KS-R/IUL/2017/27

އިސްލާމް

KS-R/IUL/2017/28

ދިވެހި

KS-R/IUL/2017/29

ސްޕެޝަލް އެޑިޔުކޭޝަން

KS-R/IUL/2017/30

އާޓް އެންޑް ޑިޒައިން

KS-R/IUL/2017/31

ޓްރެވެލް އެންޑް ޓްއަރިޒަމް

 

23 ޞަފަރު 1439

12 ނޮވެމްބަރ 2017

12 ނޮވެންބަރު 2017
ހޯދާ