މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

(IUL)MITDC-HR/1/2017/1002 :ނަންބަރު

 

މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

މަޤާމު: ރިއަލް އެސްޓޭޓް އޮފިސަރ

ބޭނުންވާ އަދަދު: 01

އިތުރު މަޢުލޫމާތު މި ކޯޕަރޭޝަންގެ ވެބްސައިޓް (www.mitdc.com.mv) އިން ލިބެން ހުންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

 

30 އޮކްޓޫބަރު 2017
ހޯދާ