މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ލ. ބަރެސްދޫއަށް އިންވެސްޓްކުރުމުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ހިމެނޭ "އާރް.އެފް.ޕީ" ޑޮކިއުމަންޓް ވިއްކުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

(IUL)MITDC-BD/1/2017/1001  :ނަންބަރު 

 

 

އިޢުލާން

 

 

އިންޓަރގްރޭޓެޑް ގެސްޓް ހައުސް ޕްރޮޖެކްޓު ގެ ނަމުގައި ލ.އަތޮޅުގައި ތަރައްޤީކުރާ ލ. ބަރެސްދޫއަށް އިންވެސްޓްކުރުމުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ހިމެނޭ "އާރް.އެފް.ޕީ" ޑޮކިއުމަންޓް ވިއްކުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

 

 

2017 ސެޕްޓެމްބަރު 12 ވަނަ ދުވަހު ގެޒެޓުގައި ޝާއިރުކުރެވިފައިވާ ނަންބަރު MITDC/IUL/2017/0010 އިޢުލާނާ ގުޅޭގޮތުން ދަންނަވަމެވެ.

 

'ބަރެސްދޫ އިންޓަރގްރޭޓެޑް ގެސްޓް ހައުސް ޕްރޮޖެކްޓު' ގެ ނަމުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢުއަށް އިންވެސްޓްކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މޯލްޑިވްސް އިންޓަރގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން 2017 ސެޕްޓެމަބަރު 13 އިން ފެށިގެން މިވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

 

ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ އިމާރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ފޮތް އަދި މި ކޯޕަރޭޝަނަށް ހުށަހަޅަންޖޭ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ވިއްކުމުގެ މުއްދަތު 2017 އޮކްޓޫބަރު 25 ގެ ނިޔަލަށް ވަނީ އިތުރުކުރެވިފައެވެ.

 

އަދި މި ޕްރޮޖެޓްކަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު 2017 އޮކްޓޫބަރު 25 ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލައިފައިވާނެއެވެ. އަދި މި މުއްދަތު ތެރޭގައި މި ކޯޕަރޭޝަނަށް ހުށަހެޅޭ އެޕްލިކޭޝަންތައް ލިބެމުންދާ ވަރަކުން އިވޭލުއޭޓްކޮށް، އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް އެވޯޑް ކުރެވެމުންދާނެއެވެ.

 

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ތިރީގައިވާ އެޑްރެހައް ލިޔުއްވުން ނުވަތަ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

      

މޯލްޑިވްސް އިންޓަރގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން

5 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ވެލާނާގެ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯން: 3019911

ފެކްސް: 3019922

އީ-މެއިލް:  [email protected]

ވެބްސައިޓް: www.mitdc.com.mv

 

                                27 މުޙައްރަމް 1439

16 އޮކްޓޫބަރު 2017
ހޯދާ