ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
1 ޖަނަރޭޓަރު ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

 

އިޢުލާން

 1ޖަނަރޭޓަރ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

                         ރައްޔިތުން އިންޖީނުގޭ ހިންގިއިރު ބޭނުންކުރި 23 ކިލޯވޯޓްގެ ޔަންމާ ޖަނަރޭޓަރު ސިޓީލާ ނީލަމުގައި

ވިއްކާލަން ބޭނުންވެއެވެ.

                         ނީލަންފެށޭއަގަކީ -/10000ރ (ދިހަހާސްރުފިޔާ) އެވެ. މަދުވެގެން ފަހަރަކު އިތުރުކުރެވޭނީ -/500ރ

(ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ) އެވެ. ނީލަމަށް އެންމެފަހުން ހުށަހެޅޭއަގަށް (އަގުހުށަހަޅާދުވަސްފިޔަވައި) ބަދަލެއްނައިސް ވިދިވިދިގެން ރަސްމީ 3 ދުވަސް

ވެއްޖެނަމަ އެއަގަށް ނީލަން ނިންމާލެވޭނެއެވެ.

                          ނީލަމަށް ހުށަހެޅޭ އެންމެމަތީއަގު ކޮންމެދުވަހަކު ކައުންސިލް އިދާރާ ބަންދުވުމުގެކުރިން ނޯޓިސްބޯޑަށް ނެރެވޭނެއެވެ.

ނީލަން ކާމިޔާބުކުރައްވާ ފަރާތަކުން 10 ދުވަސްތެރޭ ފައިސާދެއްކެވުމަށްފަހު 10 ދުވަސްތެރޭ ޖަނަރޭޓަރު ގެންދަން ވާނެއެވެ.

                         ނީލަމާއިބެހޭ އިތުރުމަޢުލޫމާތު ،6780034 ނަމްބަރު ފޯނާއި ގުޅުއްވުމުންވެސް ސާފުކޮށްދެވޭނެއެވެ.  

                         މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

04 އޮކްޓޫބަރު 2017
ހޯދާ