ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިސްކިތްތަކަށް ވަގުތީ މުވައްޒަފުން ނެގުމާގުޅޭ

a

 

 

 

 

އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން – އިޖުތިމާޢީ ހަމަޖެހުން

 

 

 

 

 

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ       Secretariat of Dh. Maa’enboodhoo Council

       ދ.މާއެނބޫދޫ،ދިވެހިރާއްޖެ                               Dh.Maa’enboodhoo, Maldives

 

 

(IUL) C-380/2017/22 ނަމްބަރު:

 

އިޢްލާން

 

ވޭޖް އެމްޕުލޯއިމަންޓްގެ ދަށުން މިސްކިތްތަކަށް ވަގުތީ މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުމާގުޅޭ

 

      މިސްކިތު އިމާމުން މުދިމުން އަދި މިސްކިތު މަސައްކަތު މީހުން ސަލާމް ބުނުން އަދި ޢާއިލީ ޒިންމާ ޗުއްޓީއާއި، އަހަރީ ޗުއްޓީ ނެގުމުން ވަގުތީ ގޮތުން ގެންގުޅެންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި 01 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  ވޭޖް އުސޫލުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

 

މުސާރައާއި، އުޖޫރަ :

  • އިމާމް ކޮންމެ ނަމާދު ވަގުތަކަށް 56.00 (ފަންސާސް ހަރުފިޔާ)
  • މުދިމް ކޮންމެ ނަމާދު ވަގުތަކަށް  48.00 (ސާޅީސް އަށްރުފިޔާ)
  • މިސްކިތު މަސައްކަތު މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތްކުރާ ގަޑިއަކަށް 40.00 (ސާޅީސް ރުފިޔާ)

 

ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓް ގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭނީ ތަފްޞީލްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޖޫރައެވެ. އިތުރުގަޑި ނުވަތަ އެއްވެސް އެލަވަންސެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

  • މުއްދަތު ހަމަނުވާ އައިޑީ ކާޑްގެ ކޮޕީ:
  • ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓް ތަކުގެ ކޮޕީ       

 

މިކަމަށް  ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ  ފަރާތްތަކުން 19  އޮކްޓޯބަރ 2017 ވާ  ބުރާސްފަތި  ދުވަހުގެ 14:00 ގެ  ކުރިން

ލިޔުމަކުން މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢްލާން ކުރީމެވެ.

 

13 މުޙައްރަމް 1439

03 އޮކްޓޯބަރ 2017

03 އޮކްޓޫބަރު 2017
ހޯދާ