ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވޮލީބޯޅަ ރެފްރީސް އަދި ކޯޗުން މިއެސޯސިއޭޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން

ނަންބަރ: VAM/ILN/2017/05

 

އިޢުލާން

 

މިއެސޯސިއޭޝަން އިން ވާނީ  ވޮލީބޯޅަ ރެފްރީސް އަދި ކޯޗުން މިއެސޯސިއޭޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް މީގެ ކުރިން ހުޅުވާލާފައެވެ.

ވީމާ 30 އޮކްޓޯބަރ 2017 ގެ ކުރިން ވޮލީބޯޅަ ރެފްރީސް އަދި ކޯޗުން މިއެސޯސިއޭޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް އަންގާ އިޢުލާންކުރަމެވެ.

03 އޮކްޓޫބަރު 2017
ހޯދާ