މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފަޔަރވޯލް (ޗެކްޕޮއިންޓް) ލައިސަސް އައުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން

 

މި މިނިސްޓްރީގެ ފަޔަރވޯލް (ޗެކްޕޮއިންޓް) ލައިސަސް އައުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މި މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު (IUL)459-PL/1/2017/186 (25 ސެޕްޓެމްބަރ 2017) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި މަޢުލޫމާތު ސެޝަނަށް 2 ފަރާތުން އައުމާއި ގުޅިގެން އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

 

ވީމާ، މި ލައިސަންސް ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 2017 އޮކްޓޯބަރ 09 ވާ ހޯމަ ދުވަހު 10:00 އަށް މި މިނިސްޓްރީ (ގ. ބިއްލޫރިޖެހިގެ) އަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށްފަހު 2017 އޮކްޓޯބަރ 15 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް (ގ. ބިއްލޫރިޖެހިގެ) ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކާއި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަވެސް މިފުރުސަތުގައި ދަންނަވަމެވެ.

 

 

   12   މުޙައްރަމް   1438

   02    އޮކްޓޫބަރު   2017

02 އޮކްޓޫބަރު 2017
ހޯދާ