މާއުނގޫދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

 

  މާއުނގޫދޫ ސިއްޙީމަރުކަޒު

  ށ.މާއުނގޫދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ

                                                                   

                                                                                                   ނަންބަރ:C14-SM/IUL/2017/02

އިޢުލާން

 

                

 

 އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ:

                      މި މަރުކަޒުގައި ކުރަންހުރި ބައެއް މަރާމާތުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. 

                      ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި މާއުނގޫދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒަށް   ވަޑައިގެން  މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

                      މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު އަދި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބާތިލްކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

  ތާރީޙް ދުވަސް ގަޑި
މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން 5 އޮކްޓޯބަރ 2017 ބުރާސްފަތި 1:30 (މެންދުރުފަހު)
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން 10 އޮކްޓޯބަރ 2017 އަންގާރަ 1:30 (މެންދުރުފަހު)

 

 28 ސެޕްޓެމްބަރ 2017

28 ސެޕްޓެންބަރު 2017
ހޯދާ