އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ އާއިބެހޭ

އިޢުލާން

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ އާއިބެހޭ:

                     ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޯއްޗަށް ހަދާދީފައިވާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީވެ، މި ރަޖިސްޓަރީއާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 28 ސެޕްޓެންބަރު 2017 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގަވާދެއްވުން އެދެމެވެ.

                     ގޯތީގެ ނަން:            ހުދުވިލާ

                     ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:     U/U5/2006/04

                     މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

                      26 ޛުލްޙިއްޖާ 1438

                     17 ސެޕްޓެންބަރު 2017

17 ސެޕްޓެންބަރު 2017
ހޯދާ