ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކގެ ބޭނުމަށް 43 ޓްރާންސްފޯމަރ (ސްޓެޕް ޑައުން) ސަޕްލައިކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނު ބާޠިލުކުރުމާބެހޭ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކގެ ބޭނުމަށް 43 ޓްރާންސްފޯމަރ (ސްޓެޕް ޑައުން) ސަޕްލައިކުރުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތައް ބޮޑުކަމަށް މިބޭންކަށް ފެންނާތީ 03 އޮކްޓޫބަރު 2013 ގައި ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު: BML/PD-BID/2013/105 އިޢުލާން ބާޠިލު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

26 ޛުލްޙިއްޖާ 1434

30 އޮކްޓޫބަރު 2013
ހޯދާ