މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބިދޭސީން ރިކުރޫޓް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން

 

މިފްކޯއަށް ބޭނުންވާ ބިދޭސީން ރެކްރޫޓް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

 

 

           މިފްކޯގެ އެކިއެކި ދާއިރާތަކަށް ބޭނުންވާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެނަސްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރަމެވެ. ވީމާ، މިބާވަތުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފަންނީ އަދި ޢަމަލީ ތަޖުރިބާހުރި، މިކަން ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤު ވެރިވާ ފަރާތްކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

           ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤު ވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން، 10 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00އަށް މިފްކޯ (ހިލާލީމަގު/ މާފަންނު)އަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 14 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 ވާ އބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00އަށް މިފްކޯ އަށް ވަޑައިގެން އެޖެންސީގެ ޕްރޮފައިލް އާއި ޕްރަޕޯޒަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަންދާސީ ޕްރަޕޯޒަލް ހުށަހެޅުއްވޭނީ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން އޮންނަދުވަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށްވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވި ފަރާތްތަކަށެވެ.

 

08 ޒުލްހިއްޖާ 1438

30 އޯގަސްޓް 2017

30 އޮގަސްޓް 2017
ހޯދާ