މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް
ދިވެހިރާއްޖެ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކުގެ ގއ.ވިލިގިލީ ކެމްޕަހުގައި ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުން ވެއްޖެ

      މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ގއ.ވިލިގިލީ ކެމްޕަހުގައި ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުން ވެގެން ކުރި އިޢުލާން ނަމްބަރ: (IUL) 213-PR/1/2017/65 އާއި ގުޅިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ތިން ފަރާތުން ވަޑައިނުގަންނަވާތީ އެ އިޢުލާނު ބާތިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާނުކުރަމެވެ.

            ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ދުވަސް ތަކުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގެ (ކ.މާލެ) އިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ވަގުތު

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

30 އޮގަސްޓް 2017

ބުދަ

މެންދުރު ފަހު 13:30

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

5 ސެޕްޓެމްބަރ 2017

އަންގާރަ

މެންދުރު ފަހު 13:00

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކާއި ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުސަތު ދެވެން ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

27 އޮގަސްޓް 2017
ހޯދާ