އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
"މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ރަންވަނަ 2017" އަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

މިއޮފީހުގެ ނަންބަރު (IUL)460-BU/460/2017/7 (6 ޖުލައި 2017) ގެ އިޢުލާނާ ޙަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ރަންވަނައަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދޭން ގިނަ އިދާރާތަކަކުން އެދެމުން އަންނާތީ "މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ރަންވަނަ 2017" އަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު މި ހިނގާ އޮގަސްޓު މަހު 20 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 13:30 އަށް އިތުރުކޮށްފިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

މިކަމާބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފު ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުނަމަ 7906116 މިނަންބަރުން ޢާއިޝަތު މަލްސާ އަޙްސަނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

                   24 ޛުލްޤަޢިދާ  1438

16 އޮގަސްޓް 2017
ހޯދާ