ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ މުވައްޒަފުން ހޯދުން

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

 

                  ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓްގައި ކުނިމެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށާއި ބޯޅަދަނޑުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތަކަށް އެކެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވަގުތީ މުވައްޒަފުންބޭނުން ވެއްޖެއެވެ. މިމަޤާމުތަކަށް ބޭނުންވަނީ ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭނެ އުމުރާއި ސިއްޙަތުގެ ގޮތުންރަގަޅު ޢުމުރުން 18 އަހަރާއި 55 އަހަރާއި ދެމެދުގެ މީހުންނެވެ.

 

މަޤާމް

ޑްރައިވަރ ބޭނުންވާ ޢަދަދު: 02

ފެންވަރު ނުވަތަޝަރުތު: އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ކެޓެގަރީ: C2,C-O C1.އަދި VA1 އޮތުމާއިއެކު ލިޔަންކިޔަންދަތުން.

މަސައްކަތު ބޭނުންވާ ޢަދަދު 06(ކުނި ކޮއްޓަށް ކުނިއުފުލުމުގެ މަސައްކަތަށް)

މަސައްކަތު ބޭނުންވާ ޢަދަދު:01 (ކުނިކޮށި އިންތިޒާމްކޮށް ކޮއްޓަށް ކުނިގެންނަ ފަރާތްތައް ނޯޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް)

މަސައްކަތު ބޭނުންވާ ޢަދަދު:04 (ރަށުގެ އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުކަމުގައި ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ސަރަޙައްދު ކުނިކަހާ ވިނަނޮޅުމުގެ މަސައްކަތަށް) ދެޖިންސަށް.

މަސައްކަތު ބޭނުންވާ އަދަދު: 02 ( ބޯޅަދަނޑުގެ މަސައްކަތަށް) 2017 ޑިސެމްބަރުމަހުގެ ނިޔަލަށް.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު: ލިޔަންކިޔަން އެގުން.

މުސާރައާއި،އެލަވަންސް

ޑްރައިވަރ:  މުސާރަ: 5000.00 (ފަސްހާސް) ރުފިޔާ

         ޙާޟިރީ އެލަވަންސް: މުސާރައިގެ  %20

         ސަރވިސް އެލަވަންސް: މުސާރައިގެ %30

         އިތުރުގަޑި: މުސާރައިގެ %50

 

މަސައްކަތު: މުސާރަ މަހަކު 3500.00 (ތިންހާސް ފަސްސަތޭކަ)ރުފިޔާ ވޭސްޓް މެނޭޖު މަންޓް ޔުނިޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް.

 

 

        ޙާޟިރީ އެލަވަންސް: މުސާރައިގެ %20

        ސަރވިސް އެލަވަންސް: މުސާރައިގެ %30

       އިތުރުގަޑި: މުސާރައިގެ %50    

މަސައްކަތު: މުސާރަ މަހަކު 3100.00 (ތިންހާސް އެއްސަތޭކަ) ރުފިޔާ ބޯޅަދަނޑުގެ މަސައްކަތު

        ޙާޟިރީ އެލަވަންސް: މުސޢރައިގެ %20

        ސަރވިސް އެލަވަންސް: މުސާރައިގެ %30

        އިތުރުގަޑި: މުސާރައިގެ %50

ސުންގަޑި:

 

މިވަޒީފާތަކަށް އެދިވަދައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 2017 އޯގަސްޓް 10 ވަނަދުވަހުގެ 13:30 ގެކުރިން ވަޒީފާއަށް އެދޭފޯމް މިއިދާރާއިން ނެންގެވުމަށްފަހު ފޯމް ފުރިހަމަކުރައްވާ ފޯމުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭކަމަށް ބުނެފައިވާ ތަކެއްޗާއެކު މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

03 އޮގަސްޓް 2017
ހޯދާ