ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެއް ނަންބަރ ދަނޑުގައި ޓާފް އެޅުމަށް

އެއްނަންބަރ ދަނޑުގައި ޓާރފް އެޅުން

ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ

2017/004ނަންބަރ:

އެެއްނަންބަރ ދަނޑުގައި ޓާފް އަޅާދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ


ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ އެއްނަންބަރ ދަނޑުގެ ދެކުނު ފަރާތު ޓާފް އަޅާދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ

މިބޯރޑުން ދޭ މައުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ އެއްނަންބަރ ދަނޑުގެ ދެކުނު ފަރާތު، ދުވާ ޓްރެކުން ބޭރުގައި ވާ ސަރަހައްދު ލެވަލްކޮށް ޓާފް އަޅާދޭނޭ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނޭ ފަރާތަކުން 6 އޮގަސްޓް 2017 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 ޖަހާއިރު މައުލޫމާތު ދިނުން އޮންނާނެއެވެ. މައުލޫމާތް ސާފުކުރުމަށްފަހު 16 އޯގަސްޓް 2017 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުން އެދެމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅޭނީ މައުލޫމާތް ސާފުރުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކަށެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތް ހޯދުމަށް 3325503 އަހުމަދު އުވޭއިސްއަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.


1 އޮގަސްޓް 2017

 

01 އޮގަސްޓް 2017
ހޯދާ