ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޤަބުރުސްތާން ވިނަނޮޅައި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ބެހޭ

އިޢުލާން

ޤަބުރުސްތާން ވިނަނޮޅައި ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ބެހޭ

       ދާންދޫ ޤަބުރުސްތާން ވިނަނޮޅައި ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓައި ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރި މިއިދާރާގެ ނަންބަރ (IUL)410-P/410/2016/30 ޢިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ޤަބުރުސްތާން ވިނަނޮޅައި ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ މުއްދަތު 31 ޖުލައި 2017 އަށް ހަމަވާތީވެ، ދާންދޫ ޤަބުރުސްތާން ވިނަނޮޅައި ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓައި ދޭނެ ފަރާތެއް އަލުން ހޯދުމަށް ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ.

 

މާކްސް ދެވޭގޮތުގެ ތަފްސީލު:

ފޯމިއުލާ

ތަފުސީލު

މާކްސް ދެވޭ ގޮތް

މާކްސްދެވޭ ކްރައިޓީރިއާ

(Benchmark Price / Submitted Price) x Allocated Percentage

v     މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އަގަށް ދޭ މާކްސް

v     މާކްސް ދެވޭނީ ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކަށާއި މިއިދާރާއިން އަންދާޒާ ކުރާ އަގާއި އަޅާ ބަލާއިރު އެންމެ އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ފާސްވާ އަގު ބެންޗްމާކެއް ކަމުގައި ބަލައިގެން ކްރައިޓީރިއާއަށް އެލޮކޭޓް ކުރެވިފައިވާ % ހުރިހާ އަގުތަކެއްގެ މެދުގައި ބަހާލައިގެންނެވެ.

v     މިގޮތުން މި ކްރައިޓީރިއާއިން އެންމެ ގިނަ މާކްސް ލިބޭނީ ބެންޗް މާރކްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅޭ އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށެވެ.

%80

އަގު

( Submitted years of experience / Benchmark  years  ) x Allocated Percentage

v     ކަމާއި ގުޅޭ ދާއިރާއިން ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ

v     މާކްސް ދެވޭނީ މި އިދާރާގެ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން އިން ފާސްވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާއިން ހޭދަވި މުއްދަތާއި އަދި ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތުގެ މިންވަރާއި އަޅައި ބަލައި އެންމެ ތަޖުރިބާ ރަނގަޅު ފަރާތަކީ ބެންޗްމާކެއް ކަމުގައި ބަލައިގެން ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ މެދުގައި ލިބޭ % އެއް

v     މިގޮތުން މި ކްރައިޓީރިއާއިން އެންމެ ގިނަ މާކްސް ލިބޭނީ މިއިދާރާގެ ބިޑް އިވެލިއޭޝަން އިން ބެންޗް މާރކްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށެވެ.

10%

ތަޖުރިބާ

( Submitted Profile/ Benchmark Profile) x Allocated Percentage

v     މި އިދާރާގެ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ އިން ނިންމާ އެންމެ ރަނގަޅު ޕްރޮފައިލް

v     މިބައިން މާރކްސް ދެވޭނީ އިވެލިއުއޭޝަން ކޮމިޓީން ފާސްވާ އެންމެ ރަނގަޅު ޕްރޮފައިލެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ބެންޗްމާރކެއް ކަމުގައި ބަލައިގެން ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ މެދުގައި ލިބޭ % އެއް

v     މިގޮތުން އެންމެ ގިނަ މާރކްސް ލިބޭނީ އެންމެ ރަނގަޅު ޕްރޮފައިލް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށެވެ.

10%

ޕްރޮފައިލް

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ބަދަލުގައި ވަޑައިގަންނަވާ ނަމަ އެކަން އެފަރާތަކާއި ހަވާލުކުރި ކަން ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ސިޓީ އެއް ގެންނަންވާނެއެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަވެސް މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވަމެވެ.

މި މަސައްކަތަށް އެއްވެސް ގޮތަކުން ދިވެހިން ނުލިބިގެން މި މަސައްކަތުގައި މަސައްކަތާއި ހަވާލުވާ ފަރާތުން ބިދޭސީން ބޭނުންކުރާ ނަމަ އެބިދޭސީންނަކީ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ވޯރކްޕާރމިޓެއް އޮތް މީހުންނަށް ވާން ވާނެއެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 20 ޖުލައި 2017 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 14:00 އަށް މި އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ފަހު 24 ޖުލައި 2017 ވާ ހޯމަ ދުވަހު 14:00 އަށް މި އިދާރާއަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

23 ޝައްވާލް 1438

17 ޖުލައި 2017
ހޯދާ