ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިނިވަންދުވަހުގެ ހެދުންފަހާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން      

 

މިސްކޫލްގެ ފަރާތުން މިއަހަރު މިނިވަން ދުވަހުގެ އައިޓަމްގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންގެ ހެދުން ފަހާދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 06 ޖުލައި 2017 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:30 އަށް މިސްކޫލަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 12 ޖުލައި 2017 ވަނަދުވަހުގެ 11:30 އަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މި އިޢުލާން އާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށަނޭޅުއްވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

                    09 ޝައްވާލް     1438ހ             

                    03  ޖުލައި      2017މ

03 ޖުލައި 2017
ހޯދާ