ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ދޭނެފަރަތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން      

 

މިސްކޫލްގެ ނަންބަރު : KS-B/2017/02  އިއުލާން އިން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ދޭނެފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިއުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅި އެސްޓިމޭޓް ތަކުގައި ސައްހަ ތިންބިޑު ނެތުމުން އިއުލާން ބާތިލްކޮށްފީމެވެ.

ވީމާ އަލުން މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 04  ޖުލައި 2017 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިސްކޫލަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 10 ޖުލައި 2017 ވަނަދުވަހުގެ 11:00 އަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މި އިޢުލާން އާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށަނޭޅުއްވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

                    07  ޝައްވާލް    1438ހ        

                    25    ޖުލައި     2017މ  

02 ޖުލައި 2017
ހޯދާ