ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރައިޒް ޑޭ އަށް ބޭނުންވާ ޓްރޮފީ އާއި ޕްލާގް ހޯދުމަށް

މިސްކޫލުގެ ޕްރައިޒްޑޭއަށް ބޭނުންވާ ޓްރޮފީ އާއި ޕްލާގް ގަތުމަށް ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު: KS-B/2017/01 އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ އިޖާބަ ނުލިބުމާއިގުޅިގެން އެއިޢުލާން ބާޠިލްކޮށްފީމެވެ. ވީމާ އަލުން މިތަކެތި ހޯދަވައިދެއްވުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 15 ޖޫން 2017 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:30 އަށް މިސްކޫލަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 21 ޖޫން 2017 ވަނަދުވަހުގެ 11:30 އަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މި އިޢުލާން އާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށަނޭޅުއްވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

                    17 ރަމަޟާން       1438ހ             

                    12 ޖޫން           2017މ  

12 ޖޫން 2017
ހޯދާ