ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރައިޒް ޑޭއަށް ބޭނުންވާ ޓްރޮފީ ހޯދުމަށް

އިޢުލާން      

 

މިސްކޫލުގެ ޕްރައިޒްޑޭއަށް ބޭނުންވާ ޓްރޮފީ ގަތުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ މިދެންނެވި ޓްރޮފީތައް ވިއްކެއުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 31 މެއި 2017 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:30 އަށް މިސްކޫލަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 12 ޖޫން 2017 ވަނަދުވަހުގެ 11:30 އަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މި އިޢުލާން އާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށަނޭޅުއްވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

                    02  ރަމަޟާން      1438ހ             

                    28   މެއި         2017މ  

28 މޭ 2017
ހޯދާ