ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކަސްޓަމަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް

2011 ވަނަ އަހަރު ޖޫންއިން 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް، ކުތުބުޚާނާއިން ފޮތް ގެންދަވާ އަދި އަނބުރާ ރައްދު ނުކުރައްވާ، 18 އަހަރުން ދަށުގެ، ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. ވީމާ، ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި ފޮތް ރައްދުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

Due Date

Accession No

Address

Name

Membership No.

No

11/07/2011 

E43879

Tharaha, Ha.Kela

 

 

 

Aminath Shihama Abdulla

 

 

 

J5961

 

 

 

1

E57208  

E43870

13/08/2011

E54757

Hinavei, Gn.Fuahnulah

 

 

 

Jameela Mufeed

 

 

 

J6595

 

 

 

2

E50001

E55421

13/08/2011

E43335

Fiya, S.Feydhoo

Zalaikha Ali

J6605

3

14/09/2012

E39974

M.Beauty House, Male'

Aishath Shabeea

J6616

 

4

15/09/2011

D37654

16/11/2011

D37417

Rahumaanee Hiyaa

Fathmath Zulfa

J6867

5

20/11/2011

D44114

11/12/2011

D37362

Velabulige, H.Dh.Neykurendhoo

Mariyam Yahuya

 

J6408

 

6

D42398

12/12/2011

E34571

G.Dearest, Male'

Rabia Ibrahim

J4300

   7

21/04/2012

E22928

Naureethimage, S.Huludhoo

Fareeda Moosa

J7149

8

14/06/2012

E26613

 

 

Everlast, S.Feydhoo

 

 

Khaheeja Mizna

 

 

J6917

 

 

9

E12195

E54041

31/12/2012

AV0117

Coral, Gn.Fuvahmulah

Faisal Ahmed

J7179

10

14/8/2012

E54045

26/8/2012

C1799

E53172

31/07/2012

E43706

M. Maaridua,

Male’

Mariyam Faheema

J6847

11

E43715

07/08/2012

E56191

Athamaage, S. Hithadhoo

Aishath Didi

J7270

12

E56293

03/09/2012

D37493

D45078

Gultharujamaage, Aa.Ukulhas

Razeema Ali

J7016

13

14/10/2012

D45749

M. Land of Garden 

Athif Abdul Azeez

J6856

14

E26615

12/01/2013

 

D44122

H.Dawn House, Male'

Ahmed Ihsan

J7541

15

E59313

E30459

19/02/2013

E42526

E42360

Dhaftharu No:7596, Male'

Ibrahim Zahir

J7527

 

16

E42372

 

02 އޭޕްރިލް 2013
ހޯދާ