މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަމުގައި ޑޮމެއިން ނަންބަރުތައް ވިއްކުމާ ބެހޭ

މިއޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު (IUL)202-L/1/2013/23 (7 އޭޕްރީލް 2013 ) އިޢުލާނުން ވާނީ ނީލަމުގައި ޑޮމެއިން ނަންބަރުތައް ވިއްކުމަށް ހަމަޖައްސަވާފައެވެ. އެގޮތުން ތިރީގައި މިދަންނަވަނީ AA1 އަދި B1 ކެޓެގަރީގައި ބޭނުންކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޑޮމެއިން ނަންބަރުތަކެވެ. ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ https://citizen.egov.mv/efaas/ އިން އެކައުންޓެއް ހެއްދެވުމަށްފަހު އޮންލައިންކޮށް ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

AA1 ކެޓެގަރީގެ ޑޮމެއިން ނަންބަރު

B1 ކެޓެގަރީގެ ޑޮމެއިން ނަންބަރު

100

101

101

111

102

112

103

113

104

114

ވީމާ 15 އޮކްޓޫބަރު 2013 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ނީލަން ހުޅުވާލާނެ ވާހަކަ އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

24 ޛުލްޤަޢިދާ 1434

30 ސެޕްޓެންބަރު 2013
ހޯދާ