މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ަމަލްޓިޕާރޕަސް އިމާރާތުގެ ހޮޓާ ބައިން ނެގި ބައުތަކެތި ނީލަން ކިއުމާބެހޭ

އިޢުލާން

 

           މިރަށު މަލްޓިޕާރޕަސް އިމާރާތުގެ ހޮޓާބައި މަރާމާތުކުރުމަށްފަހު ނަގާފައިވާ ތަކެތި 31 މާރޗް 2017 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:15 ގައި މަލްޓިޕާޕރަސް އިމާރާތުގައި ނީލަންކިޔުން އޮންނާނެއެވެ.

 ވީމާ، މިނީލަމުގައި ބައިވެރި ވަޑައިގަންނަވަން އެދި ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ދެންނެވި ފައިވާ ގަޑިއަށް ނީލަން އޮންނަ ސަރަޙައްދަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުމަށް ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ. 

28 މާރިޗު 2017
ހޯދާ