ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އޮފީހުގައި ބާވެފައި ހުރި ތަކެތި ނީލަން ކިއުން

އިޢްލާން

 

                   މިއިދާރާގައި ހުރި ބާވެ ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތި ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް ހަމަޖައްސައިފީމެވެ. ނީލަން ކިއުން އޮންނާނީ 2017 މާރިޗް 17 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 14:30 ގައި ވެޔޮދޮށު މައިޒާނުގައެވެ. ތަކެތި ބެއްލެވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުންނާއި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 2017 މާރިޗް 12 ން 15 އާ ދެމެދު ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  10:00 ން 12:00 އާ ދެމެދު މިއިދާރާއަށް ދުރުވުމުން ތަކެތި ބެލޭނެ އިންތިޒާމް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ނީލަންކިޔާ ތަކެތީގެ ލިސްޓް ނޯޓިސް ބޯޑުތަކުގައި ބެހެއްޓިފައި ހުންނާނެއެވެ.

ނީލަމުން ތަކެތި ނަންގަވާ ފަރާތްތަކުން 2017 މާރިޗް 20 ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ފައިސާ ދައްކަވައި ތަކެތި ގެންދަންވާނެއެވެ. އަދި 2017 މާރިޗް 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ނުގެންދަވާ ހުންނަ ތަކެތި މިއިދާރާގެ ފަރާތުން ނައްތާލެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ. 

މިއިދާރާގައިހުރިި ނީލަންކިޔަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ލިސްޓް

ޢަދަދު

ބާވަތް

ޢަދަދު

ބާވަތް

06

މޮނީޓަރ (މައްސަލަޖެހިފައި)

01

ބޮޑުދޮރާއި ދޮރުފަތާ ފެންލައިޓާއެކު (ބޭނުންކުރެވޭ)  

07

ސީ.ޕީ.ޔޫ (މައްސަލަޖެހިފައި)

03

ކަލްކިއުލޭޓަރ  (ހަލާކުވެފައި)

01

ޔޫ.ޕީ.އެސް (މައްސަލަޖެހިފައި)

01

ޕެންސްޓޭންޑް (ހަލާކުވެފައި)

01

ޕްލާސްޓިކް ގޮނޑި އަތްގަނޑުލީ (ހަލާކުވެފައި)

01

އެކްސްޓެންޝަން ކޯޑް (ހަލާކުވެފައިި)

01

ޕްލާސްޓިކް ގޮނޑި އަތްގަނނުލާ (ހަލާކުވެފައި)

01

މޮބައިލް ފޯން ސޮނީއެރެކްޝަން (ހަލާކުވެފައި) 

02

ފާރުގައި ބަހައްޓް ގަޑި (މައްސަލަ ޖެހިފައި)

01

ރިކޯޑަރ  (ބޭނުންކުރެވޭ) 

04

ކީބޯޑް (މައްސަލަޖެހިފައި)

01

ރިމޯޓް ޕްރޮޖެކްޓަރ ޝާޕް (ހަލާކުވެފައި)

01

ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން (މައްސަލަ ޖެހިފައި)

04

ބަރޮލު ފްރޮޅު (ހަލާކުވެފައި)

09

ކޮމްޕިއުޓަރ ސްޕީކަރ ޖޯޑް (ބޭނުންކުރެވޭ)

03

 ދަނޑި ފަންކާ (ހަލާކުވެފައި)

01

ފޫޓް ފީތާ (ހަލާކުވެފައި)

04

ބަރޮލު ފްރޮޅު (ހަލާކުވެފައި

01

ފޮށި ފްލޮޕީއަޅާ (ބޭނުންކުރެވޭ)

01

ފާހާނާ ދޮރާއި ދޮރުފަތް (ބޭނުންކުރެވޭ)

01

ދަގަނޑު ވަށްގޮޑި  (ހަލާކުވެފައި)

01

ބޮޑު ދޮރު  (ބޭނުންކުރެވޭ)

03

މައުސް (މައްސަލަޖެހިފައި)

02

ފްލަސްޓޭންކް (ބޭނުންކުރެވޭ)

01

ފޮށި ތަޅުދަނޑިއަޅުވާ (ރަގަޅު)   

02

މޫނުބަލާ ލޯގަނޑު (ބޭނުންކުރެވޭ)

01

ދަގަނޑު ގޮނޑި ހަތަރެސްކަން (ބޭނުންކުރެވޭ)  

*

ސިމެންތި ފިލައިތަކެއް

02

ފާހާނާ ތަށި (ބޭނުންކުރެވޭ)

 

 

27 ފެބުރުވަރީ 2017
ހޯދާ