ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނިލަންދޫގެ ކުނިގޮޑު ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

2017 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗް 05 ން ފެށިގެން 31 ޑިސެމްބަރ 2017 ގެ ނިޔަލަށް ނިލަންދޫ ކުނިގޮނޑު ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަންބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ މިކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން 2017 މާރިޗް 02 ވަނަ ދުވަހުގެ އޮފީސްބަންދުވުމުގެ ކުރިން ސިޓީއަކުން ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނީ އެންމެ ކުޑައަގެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށެވެ. ކުނިގޮނޑު ބަލަހައްޓާ ފަރާތަކަށް އުޖޫރައެއްގެ ގޮތުގައި ދެވޭނީ މަހަކަށް -/3000 (ތިންހާސް) ރުފިޔާ އެވެ.  

21 ފެބުރުވަރީ 2017
ހޯދާ