ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވެރިފަރާތް ސާފުކުރުން

އިޢުލާން

އަސާރީ  ސަރަހައްދުގެ ދެކުނުން ކެޑުމަށްހަމަޖެހިފައިވާ މަގާއި، ހުކުރު މިސްކިތް މަގާއި،  މި ދެމަގުގައި ހުރި ރުއްގަހުގައި  މިހާރު ހުންނާނީ ގަދަފެހި ކުލައިގެ ދަވާދަކުން  01 ން 29 އަށް  ނަމްބަރު ޖަހާފައެވެ.

ވީމާ، ދެންނެވިފައިވާ ދެ ސަރަހައްދުގައި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ރުކެއް ގަހެއް ހުރިނަމަ އެއީ ކޮންފަރާތެއްގެ ގަހެއްކަން ނުވަތަ ރުކެއްކަން އެގޭނޭ ގޮތަށް އެރުކެއް އަދި ގަހެއްގައި މިއިދާރާއިން ޖަހާފައިވާ ނަމްބަރު ( 2017 ފެބުރުވަރީ 23 ) ވާ ބުރަސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ  ނިޔަލަށް  މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢްލާނު ކުރީމެވެ. 

13 ފެބުރުވަރީ 2017
ހޯދާ