މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

ތަމްރީނުތަކެއް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންްވެއްޖެ

                މި އޮތޯރިޓީގެ ބޭނުމަށް އޭވިއޭޝަނާ ގުޅޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

                މި ކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަަށް ޓެންޑަރ ޑޮކިޔުމެންޓް 26 އޮކްޓޫބަރު 2013 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މި އޮތޯރިޓީ (ވެލާނާގޭގެ 11 ވަނަ ފަންގިފިލާ) އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އަދި  މި މަޢުލޫމާތު އޮތޯރިޓީގެ ވެބްސައިޓް www.caa.gov.mv އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

17 ޛުލްޤަޢިދާ 1434

23 ސެޕްޓެންބަރު 2013
ހޯދާ