ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވެރިފަރާތް ސާފުކުރުން

އިޢުލާން

ވޭސްޓް މެނޭޖް މަންޓް ސެންޓަރ ޢިމާރާތް ކުރުމަށްޓަކައި ނަރުދަމާނިޒާމުގެ އިރުން 200X150 ފޫޓުގެ ބިމެއް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. މިބިމުގައި އަދި ނައްތާލަންޖެހޭގޮތަށް ހުރި ރުއްގަހުގައި  މިހާރު ހުންނާނީ ގަދަފެހި ކުލައިގެ ދަވާދަކުން  01 ން 15 އަށް  ނަމްބަރު ޖަހާފައެވެ.

ވީމާ، ދެންނެވިފައިވާ ސަރަހައްދުގައި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ރުކެއް ގަހެއް ހުރިނަމަ އެއީ ކޮންފަރާތެއްގެ ގަހެއްކަން ނުވަތަ ރުކެއްކަން އެގޭނޭ ގޮތަށް އެރުކެއް އަދި ގަހެއްގައި މިއިދާރާއިން ޖަހާފައިވާ ނަމްބަރު ( 2017 ފެބުރުވަރީ  22 ) ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ  14:00 ގެ  ނިޔަލަށް  މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢްލާނު ކުރީމެވެ. 

12 ފެބުރުވަރީ 2017
ހޯދާ