މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރުން

އިޢުލާން

ށ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު / ށ. ކޮމަންޑޫ އަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު ސަޕްލައިކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު މި މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު (IUL)22-E/1/2017/42 އިއުލާނާގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައަޅުއްވާފައިވަނީ އެންމެ 2 ފަރާތުން ކަމުގައިވާތީ، އެ އިއުލާން ބާތިލް ކުރަމެވެ.

10 ޖުމާދިލްއައްވަލު 1438 

07 ފެބުރުވަރީ 2017
ހޯދާ