ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ޢާންމު ޙިއްސާދާރުން ހޮއްވަވާ 03 ޑިރެކްޓަރުންގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުށައެޅުން

07 ފެބުރުވަރީ 2017
ހޯދާ