ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބީލަން ބާޠިލުކުރުން

ތިލަފުށީގައި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ޤާއިމު ކުރުމަށްޓަކައި ކ. ތިލަފުށީގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަޙައްދެއްގައި ސެކިއުރިޓީ ފެންސެއް ޖެހުމާއި، ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ސަރަޙައްދުތަކެއްގައި ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކުރުމާއި އަދި ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި މަގުތަކެއްގައި ރޯޑްލައިޓް ހަރުކުރަން ބޭނުންވެގެން މިމަސައްކަތް ކުރާނެ ޤާބިލުކަންހުރި ފަރާތެއް ހޯދުމަށްޓަކައި 30 މޭ 2013 ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާން ނަންބަރު: TCL/IUL/13/1034 އާ ގުޅިގެން  މި ކޯޕަރޭޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯޒަލްތަކަކީ އެކަށީގެންވާ ޕްރޮޕޯޒަލްތަކަކަށް ނުވާތީ، މި ބީލަން ބާޠިލުކުރެވިފައިވާކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

17 ޛުލްޤަޢިދާ 1434

23 ސެޕްޓެންބަރު 2013
ހޯދާ