ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓާރޝަރީ ސްޓޫޑަންޓް ލޯނު ސްކީމް- ސެޕްޓެންބަރު 2012 އަދި މޭ 2013

ޓާރޝަރީ ސްޓޫޑަންޓް ލޯނު ސްކީމް- ސެޕްޓެންބަރު 2012 އަދި ޓާރޝަރީ ސްޓޫޑަންޓް ލޫނު ސްކީމް- މޭ 2013 ގެ ދަށުން ލޯނު އެހީ  ލިބިފައިވާ ދަރިވަރުންގެ ޕްލޭސްމަންޓް ލެޓަރ ބަލައިގަތުމާއި އިޤްރާރު ފޯމް ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާނީ ބަންދުނޫން ކޮންމެދުވަހެއްގެ ހެދުނު 09:00 އިން މެންދުރު 12:00 އަށެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 3341376، 3341388، 3341381  އާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

17 ސެޕްޓެންބަރު 2013
ހޯދާ