މޭނާ ސްކޫލް ނ.ހޮޅުދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން

މި ސްކޫލުގެ ނަންބަރު GS47/2016/113 (13 ނޮވެންބަރު 2016) އިޢުލާނަށް ދެ ފަރާތުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާތީ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ. 

2017 ވަނަ އަހަރު މި ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން 2016 ޑިސެންބަރު 8 ވާ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ 11:00 އަށް ސްކޫލް އޮފީހަށް ހާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު، 2016 ޑިސެންބަރު 14 ބުދަދުވަހުގެ 11:00 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.

2 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1438        

01 ޑިސެންބަރު 2016
ހޯދާ