ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

 އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދަޢުވަތު

މި ކުންފުންޏަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. މި މަސައްކަތަށް އަގުހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 

Item Description

UOM

Qty

1

HAGER MCB single pole 6AMP

PCS

450

2

HAGER MCB single pole 10AMP

PCS

400

3

HAGER MCB single pole 16AMP

PCS

350

4

HAGER MCB single pole 20AMP

PCS

350

5

HAGER MCB single pole 32AMP

PCS

500

6

HAGER MCB 2 pole 32 AMP,6kA

PCS

500

7

HAGER MCB 3 pole 32AMP,6kA

PCS

280

8

HAGER MCB 3 pole 63AMP

PCS

450

9

HAGER MCB 4 pole63AMP,6kA

PCS

500

10

HAGER RCBO ELCB 2 pole 40AMP,30mA

PCS

500

11

HAGER RCBOELCB 2 pole 40AMP,100mA

PCS

50

12

HAGER RCBO ELCB 4 pole 63AMP,30mA

PCS

500

13

2 pole enclosure

PCS

350

14

4 pole enclosure

PCS

300

15

White range-Hager stylea 1G 1W

PCS

300

16

White range-Hager stylea 1G 2W

PCS

300

17

White range-Hager stylea 2G 1W

PCS

300

18

White range-Hager stylea 2G 2W

PCS

300

19

White range-Hager stylea 3G 1W

PCS

300

20

White range-Hager stylea 3G 2W

PCS

300

21

White range-Hager 8000 4G 1W

PCS

300

22

White range-Hager 8000 4G 2W

PCS

300

23

White range-Hager stylea 13A switch socket

PCS

350

24

White range-Hager stylea 13A twin switch  socket

PCS

300

25

White range-Hager stylea 15A switch socket

PCS

350

26

White range-Hager stylea 1G 500W dimmer

PCS

100

27

White range-Hager stylea 2G 500W dimmer

PCS

235

28

Copper lug 2.5x6

PCS

300

29

Copper lug 6x6

PCS

300

30

Copper lug 16x8

PCS

300

31

Copper lug 25x8

PCS

300

32

Copper lug 35x8

PCS

250

33

Copper lug 50x10

PCS

100

34

Copper lug 70x12

PCS

100

35

Copper lug 95x12

PCS

100

36

Copper lug 120x12

PCS

100

37

Copper lug 150x12

PCS

100

38

Copper lug 185x12

PCS

100

39

Copper lug 240x16

PCS

100

40

Copper lug 300x16

PCS

100

41

Ferrule 2.5x15

PCS

150

42

Ferrule 6x22

PCS

300

43

Ferrule 16x30

PCS

300

44

Ferrule 25x35

PCS

200

45

Ferrule 35x45

PCS

150

46

Ferrule 50x50

PCS

200

47

Ferrule 70x50

PCS

150

 

މިމަސައްކަތަށް އަގު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުން ސާމްޕަލް ހުށަހެޅުމަށް ސްޓެލްކޯއިން އަންގައިފިނަމަ، ސާމްޕަލް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ސާމްޕަލް ހުށަނާޅައިފިނަމަ އެފަރާތެއްގެ ބިޑް އިވެލޭޝަން މަރުޙަލާގައި ކެންސަލްކުރެވޭނެއެވެ.

ހުށަހަޅަންވީ ތަކެތި:

  • މަސައްކަތް ކޮށްދެވޭނެ އަގު:
  • މަސައްކަތް ކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު:
  • ހުށަޅާފައިވާ އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލުވާ މުއްދަތު މަދުވެގެން 45 ދުވަހަށް ވާންވާނެއެވެ.
  • ކުންފުނީގެ މަޢުލޫމާތު (ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ، ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކޮޕީ، މިމަސައްކަތުގައި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން މުޢާމަލާތް ކުރާނޭ ފަރާތުގެ ނަން، މަޤާމާއި ފޯނު ނަންބަރު)
  • މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާނަމަ މަސައްކަތް ކުރިކަމުގެ ލިޔުން:

ޓެކްނިކަލް ގޮތުން ގަބޫލުކުރެވޭ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރެވޭގޮތުގެ ތަފުސީލު:

އަގަށް:  70 ޕޮއިންޓް  

ހުށަހެޅޭ އެންމެ ހެޔޮ އަގު / ހުށަހެޅި އަގު × 70

މުއްދަތު:20  ޕޮއިންޓް 

ހުށަހެޅޭ އެންމެ ކުރު މުއްދަތު / ހުށަހެޅި މުއްދަތު × 20

ތަޖުރިބާ: 10 ޕޮއިންޓް

މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާނަމަ މަސައްކަތް ކުރިކަމުގެ ލިޔުންތަކަށް ބަލާފައެވެ.                        

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް އެޑްރެސް ކޮށްފައެވެ.

ހެޑް އޮފް ޕްރޮކިއުމަންޓް

ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

އިޢުލާން ނަންބަރު:H-2016/264 

ބިޑް ހުޅުވުން:

ބިޑް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2016 ޑިސެންބަރު 07 ވާ ބުދަަ ދުވަހުގެ 11:30 ގައި ސްޓެލްކޯ ހެޑްއޮފީހުގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާގެ ބައްދަލުކުރާ ކޮޓަރީގައި މި މަސައްކަތަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 2016 ޑިސެންބަރު 07 ވާ ބުދަދުވަހުގެ 11:30 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

02 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1438

ނޯޓް:

  • ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ 8.01 ގެ (ކ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތެއް ދިމާވާނަމަ، އެ މާއްދާގައި ބުނާ ފަދަ ލިޔުމެއް ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.
  • މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނޫން ބިޑްތައް ބާޠިލުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު ސްޓެލްކޯއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ބިޑް ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސްޓެލްކޯއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
  • މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3338121 / 3338154 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ. އަދި އީމެއިލް ކުރައްވާނީ [email protected] މި އެޑްރެހަށެވެ.
01 ޑިސެންބަރު 2016
ހޯދާ