ފިޔޯރީ ސްކޫލް، ގދ. ފިޔޯރީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފެންތާނގީތައް އެހެންތަނަކަށް ބަދަލުކުރަން

އިޢުލާން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މި ސްކޫލުން ކުރި ނަންބަރު: GS209/IUL/2016/017 (13 ނޮވެންބަރު 2016) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައިނުވާތީ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، 2 ވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.                     

މި ސްކޫލުގައި މިހާރު ބަހައްޓާފައިހުރި ފެންތާނގީތައް އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ވީމާ، އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މި މަސައްކަތް ކޮށްދެވިދާނެ ފަރާތްތަކުން ސްކޫލަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

2016 ޑިސެންބަރު 14 ވާ ބުދަދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:30

2016 ޑިސެންބަރު 18 ވާ އާދީއްތަދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:30

27 ނޮވެންބަރު 2016
ހޯދާ