ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިންޓަރނަލް އަދި އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިންޓަރނަލް އަދި އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ

ކްރިކެޓް ބޯޑު އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 2015-2016 ވަނަ އަހަރުގެ އިންޓަރނަލް އަދި އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ

މިބޯޑުން ދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް މި ބޯޑުގެ 1 އޮގަސްޓު 2015 އިން 31 ޖުލައި 2016 ގެ ނިޔަލަށް، އިންޓަރނަލް އަދި އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.  

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 2016 އޮކްޓޫބަރު 20 ވާ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ 16:30 އަށް މި ބޯޑަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2016 އޮކްޓޫބަރު 27 ވާ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ 14:00 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން އޮންނަ ދުވަހުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

އޮޑިޓް ކުރުމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ މީރާގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ކެޓަގަރީ އޭ ލައިސަންސް އޮތް ފަރާތަކަށް ވާން ޖެހޭނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅުއްވާއިރު ސިޓީއުރައިގައި (އިންޓަރނަލް އަދި އެކްސްޓަރނަލް އޮޑިޓް ކުރުމަށް) ޖެހުމަށްފަހު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި 3325503 ނުވަތަ 7932726 ސާޒު ހަބީބު.

12 އޮކްޓޫބަރު 2016
ހޯދާ