މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ދިވެހިރާއްޖެ
2016 ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ރަށްރަށާއި، ފަޅުތަކުގެ އެކުއިޒިޝަން ފީ

އިޢުލާން

"ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ކަންކަމަށް ރަށްރަށާއި، ބިންބިމާއި، ފަޅު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު" ގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން، ރަށްރަށާއި، ފަޅުތަކުގެ އެކުއިޒިޝަން ފީ، 2016 ވަނަ އަހަރަށް މި މިނިސްޓްރީން ކަނޑައެޅުމަށްފަހު، ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިސްޓު މި އިޢުލާނާއެކު މިވަނީއެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

15 އޮގަސްޓް 2016
ހޯދާ