ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ހދ. ކުޅުދުއްފުށިން 3 ކޮޓަރީގެ 3 އެޕާޓްމަންޓް ނުވަތަ 3 ކޮޓަރީގެ 3 ގެ ކުއްޔަށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާން

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ބޭނުމަށް ހދ. ކުޅުދުއްފުށިން 3 ކޮޓަރީގެ 3 އެޕާޓްމަންޓް ނުވަތަ 3 ކޮޓަރީގެ 3 ގެ ކުއްޔަށް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. އެޕާޓްމަންޓް ނުވަތަ ގެ ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އަގު ހުށަހަޅާނެގޮތް މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.

މި ކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ޝީޓާއި އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު މި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ވެބްސައިޓް: www.judiciary.gov.mv އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ތާރީޚު: 9 އޮގަސްޓު 2016

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ގަޑި:  14.00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަން: ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ނުވަތަ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

މިކަމަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ކޮށްފައިވާ މި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ނަންބަރު: 198-E/2016/108 (25 ޖުލައި 2016) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތައް ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީއާއި، ހުށަހަޅާފައިވާ ބައެއް އަންދާސީހިސާބުތައް ފުރިހަމަނުވާތީ، އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީހިސާބުތައް ބާޠިލުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

04 ޛުލްޤަޢިދާ 1437

07 އޮގަސްޓް 2016
ހޯދާ