ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

އިޢުލާން

އިޢުލާނެއް ބާޠިލްކުރުން:

މި އިންސްޓިޓިއުޓަށް ޑިރެކްޓަރެއް ހޯދުމަށް 1 އޮގަސްޓު 2016 ގައި ކުރެވުނު (IUL)451-HR/1/2016/30 ނަންބަރުގެ އިޢުލާނުގައި އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅަން ދެވިފައިވާ މުއްދަތަކީ އެ އިޢުލާނަށް މީހަކު ހޮވުމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތަކަށްނުވާތީ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފައިވާކަން މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

4 ޛުލްޤަޢިދާ 1437

07 އޮގަސްޓް 2016
ހޯދާ