އާސަންދަ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި އޮފީހުގެ އިޢުލާން ނަންބަރު (AS/IUL-2016-046) އާ ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.

އިޢުލާން

މި އޮފީހުގެ އިޢުލާން ނަންބަރު (AS/IUL-2016-046) އާ ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.

އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި 31 އޮގަސްޓު 2016 ޖެހިފައިވަނީ އޮޅުމަކުންނެވެ. މި އިޢުލާނުގެ ރަނގަޅު ސުންގަޑިއަކީ 1 އޮގަސްޓު 2016 ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ. އަދި 1 އޮގަސްޓު 2016 ގެ ފަހުން ހުށަހަޅުއްވާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

07 އޮގަސްޓް 2016
ހޯދާ