ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ގުރިލް ޖެހުމާއި ބްލޭންޑްސް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ

ގުރިލް ޖެހުމާއި ބްލޭންޑްސް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ

މި ޑިޕާޓްމަންޓުން ދައްކާ ތަނެއްގައި ގުރިލް ޖެހުމާއި ބްލޭންޑްސް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2016 ޖުލައި 23 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 15:00 ގައި މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ވަޑައިގެން މިކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 2016 ޖުލައި 25 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:30 އަށް މިޑިޕާޓްމަންޓަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މިހެންވެ އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

15 ޝައްވާލް 1437

20 ޖުލައި 2016
ހޯދާ