ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ފަންހިޔާ ބިލްޑިންގގެ 2 ފާޚާނާ މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ

އިޢުލާން

ފަންހިޔާ ބިލްޑިންގގެ 2 ފާޚާނާ މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ

ފަންހިޔާ ބިލްޑިންގގެ 2 ފާޚާނާ މަރާމާތު ކުރަން ބޭނުންވެއެވެ. މިކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެބްސައިޓް www.judiciary.gov.mv  އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުނަމަ 2016 ޖުލައި 23 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 11:00 ގެ ކުރިން 3006234 އަށް ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 2016 ޖުލައި 24 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އަންދާސީހިސާބު މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

13 ޝައްވާލް 1437

20 ޖުލައި 2016
ހޯދާ