ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
އިލެކްޓްރިކާބެހޭ ސާމާނު ހޯދުމަށް

މި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ބޭނުމަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

#

ތަފުސީލު

އަދަދު

1

ފްލަޑު ލައިޓް 50W (ލެޑް)

40

2

E27 ސްޕޮޓްލައިޓް 80W (ފެހިކުލަ)

30

3

E27 ސްޕޮޓްލައިޓް 80W (ނޫކުލަ)

30

4

E27 ސްޕޮޓްލައިޓް 80W (ރަތްކުލަ)

30

5

ޕެގް ހޯލްޑަރ E27

90

6

އިންސިއުލޭޝޭންޓޭޕް ރޯލު

20

7

2.5mm ޔުނިކޭބަލް ސިންގަލްކޯ ނަރު (ރީނދޫކުލަ)

4 ރޯލު

8

2.5mm ޔުނިކޭބަލް ސިންގަލްކޯ ނަރު (ކަޅުކުލަ)

4 ރޯލު

9

ފިލްޓަރ ޕޭޕަރ (ރަތްކުލަ)

5 މީޓަރ

10

ފިލްޓަރ ޕޭޕަރ (ނޫކުލަ)

5 މީޓަރ

11

ފިލްޓަރ ޕޭޕަރ (ފެހިކުލަ)

5 މީޓަރ

މިކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެބްސައިޓް www.judiciary.gov.mv ގެ ނޯޓިސްބޯޑުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންނަމަ 2016 ޖުލައި 21 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން 7777351 އާ ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2016 ޖުލައި 24 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް އަންދާސީހިސާބު މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

13 ޝައްވާލް 1437

18 ޖުލައި 2016
ހޯދާ