ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމާބެހޭ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމާބެހޭ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ފަރުނީޗަރާއި، ޖެނެޓޯރިއަލް ބައެއް ސާމާނުތައް ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ. މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2016 ޖުލައި 21 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގައި މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ވަޑައިގެން މިކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 25 ޖުލައި 2016 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

13 ޝައްވާލް 1437

18 ޖުލައި 2016
ހޯދާ