މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ތަކެތި ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

 އިއުލާން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް މިދަންނަވާ ތަކެތިގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވލޮޕްމަންޓް އައިޓީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް 17 ނޮވެންބަރު 2015 ގައި ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު (IUL)101-AF/1/2015/165 އިޢުލާނުގައި ހިމެނިފައިވާ ބައެއް ތަކެތި އައުޓް ޑޭޓް ވުމާ ގުޅިގެން މިހާރު މާކެޓްގައި ލިބެންހުރި ތަކެތި ހިމެނުމަށްފަހު، އަލުން އިޢުލާން ކުރީމެވެ. ވީމާ، މިތަކެތި ވިއްކުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

DESKTOP COMPUTER | QUANTITY: 33

SPECIFICATION:

CPU

I5 6th Generation

RAM

DDR3 4GB / 1600 or Higher            

HARD DRIVE

500GB SATA or Higher

KEYBOARD

USB

MOUSE

USB

Screen Size

Default

OPERATING SYSTEM

FREE OS

2. ބިޑު ނުވަތަ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

2.1- އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާނީ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާ އެކުގައިވާ "ބިޑް ހުށަހަޅާ ފޯމު" ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެފޯމާ އެކުގައި، 14 ޖުލައި 2016 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 ގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (ކޯސްޓްގާޑާ ޖެހިގެން އިރަށް ހުންނަ) އިމާރާތަށެވެ. ބިޑް އެޕްލިކޭޝަން (ފޯމު މިކަރުދާހުގައި ހިމަނފައިވާނެއެވެ.)

-2.1 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބިޑް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ހިމަނާފައިނުވާ ބިޑްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

2.2- މަސައްކަތުގެ އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ދިވެހިރުފިޔާއިންނެވެ. އަދި ޖުމްލަ އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ޖީ.އެސް.ޓީ އާއި އިތުރު ޚަރަދުތައްވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ. މިއަގުގެ ތެރޭގައި ފޮރުވިފައިވާ އެއްވެސް އިތުރު ފީއެއް ނުވަތަ ޓެކުހެއް ނުވަތަ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދޭންވާ ލައިސަންސް ފީއެއް ފަދަ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ހިމެނިގެންނުވާނެއެވެ.

2.3- ބިޑް ހުށަހަޅާއިރު އިޢުލާނުގައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަންގެ ތަކެތީގެ ތަފުސީލު ހިމެނޭ ސްޕެސިފިކޭޝަން ޑޮކިއުމެންޓެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިކަރުދާހުގައި މޮޑެލް، ބޮރޭންޑް، ޓެކްނިކަލް ޑޭޓާޝީޓް ހިމަނަންވާނެއެވެ.

2.4- ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިގެން ހިންގޭ ވިޔަފާރިއަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.

2.5- އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަނީ ކުންފުނި، ޕާޓްނަރޝިޕް ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސއިޓީ ނުވަތަ ސޯލްޓްރޭޑަރއެއްގެ ނަމުގައިނަމަ، އެ ވިޔަފާރި ސަރުކާރުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގެ އަސްލާ އެއްގޮތް ކޮޕީއެއް، ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

2.6- އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަންވާނީ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ. ސިޓީއުރަ އޮންނަންވާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އެޑްރެސްކޮށް ބޭރުގައި އިޢުލާނު ނަންބަރު ޖަހާފައެވެ.

   އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ޔުނިޓް

   މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

   މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

2.7- އަންދާސީހިސާބު ހުޅުވާނީ 14 ޖުލައި 2016 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ ކޮންފަރެންސްރޫމުގައި، ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ނުވަތަ އެފަރާތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ފަރާތްތަކާ އެއް ހާޒިރުގައެވެ.

3. ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

    3.1 ބިޑް ސަބްމިޝަން ފޯމު

    3.2 ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް

    3.3 ޕްރޮޕޯޒަލް (ރިފަރެންސް ޑޮކިއުމެންޓާއެކު، 3.2 ގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން)

    3.4 ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީގެ އަސްލާ އެއްގޮތް ކޮޕީއެއް

5. މާކްސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލު

#

މާކްސް ދެވޭ ކަންކަން

މާކްސް ދެވޭ %

ތަފުސީލު

ފޯމިއުލާ

5.1

އަގު

40%

  • މާކްސް ދެވޭނީ ހުށަހަޅާ އެންމެ ކުޑަ އަގަކީ ބެންޗްމާކެއް ކަމުގައި ބަލައިގެން ކްރައިޓީރިއާއަށް އެލޮކޭޓް ކުރެވިފައިވާ % ހުރިހާ އަގުތަކެއްގެ މެދުގައި ބަހާލައިގެންނެވެ.

 

Benchmark * %

Submitted Price

5.2

ސްޕެސިފިކޭޝަނަށް ދޭ މާކްސް

30%

  • މާކްސް ދެވޭނީ ހުށަހަޅާ އެންމެ މަތީ ސްޕެސިފިކޭޝަނަކީ ބެންޗުމާކް ކަމުގައި ބަލައިގެން ހުރިހާ ހުށަހެޅުމެއްގެ މެދުގައި ބަހާލައިގެން ލިބޭ % އެއްގެ މައްޗަށް ބަލައިގެންނެވެ.

 

5.3

ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭނެ ކަމަށް ހުށަހެޅި މުއްދަތަށް ދެވޭ މާކްސް.

5%

ޑެލިވަރީ ކުރުމުގެ މުއްދަތަށް ދޭ މާކްސް ދެވޭނީ ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަނުން ފާސްވާ އެންމެ ކުރު މުއްދަތަކީ ބެންޗްމާކް ކަމުގައި ބަލައިގެން ކަނޑައެޅިފައިވާ % ހުށަހެޅި މުއްދަތުތަކުގެ މައްޗަށް ބަހާލައިގެންނެވެ.

 

5.4

ތަކެތީގެ ވޮރަންޓީ

15%

  • އެންމެ ދިގުމުއްދަތުގެ ވަރަންޓީއަށް ދޭ މާކްސް
  • މިނިސްޓްރީގެ ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަނުން ފާސްވާ އެންމެ ދިގުމުއްދަތަކީ ބެންޗްމާކު ކަމުގައި ބަލައިގެން ހުރިހާ މުއްދަތެއްގެ މެދުގައި ލިބޭ % ހުށަހެޅި މުއްދަތުތަކުގެ މައްޗަށް ބަހާލައިގެންނެވެ.

 

5.6

މަސައްކަތުގެ  ތަޖުރިބާ

10%

  • މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާފައިވާނީ މިފަދަ މަސައްކަތްކޮށް ނިންމައިދީފައިވާ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ނިންމިކަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ އަދަދަކީ ބެންޗްމާކު ކަމުގައި ބަލައިގެން ކްރައިޓީރިއާއަށް އެލޮކޭޓްކޮށްފައިވާ % ހުރިހާ މާކްސްތަކެއްގެ މެދުގައި ބަހާލައިގެންނެވެ.
  • ޕޮއިންޓް = ރިފަރެންސްގެ އަދަދު / ބެންޗްމާކް * ވެއިޓޭޖް.

 

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މި މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު:3333119 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ނޯޓް: ބިޑް އިވެލުޝަނަށްފަހު، އެއްވެސް ޝަކުވާއެއްވާނަމަ މިމިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީއަކުން ހުށަހެޅުމުން އެފަރާތަކަށް ޖަވާބު ދެވޭނެއެވެ.

04 ޖުލައި 2016
ހޯދާ