މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ޤައުމީ މައުރަޒު 2016 ގެ ވެބްސައިޓް އެޑްރެސް ބަދަލުކުރުން

އިޢުލާން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ޤައުމީ މައުރަޒު 2016 ގެ ވެބްސައިޓް އެޑްރެސް ބަދަލުކުރުން

މިނިސްޓްރީން 30 ޖޫން 2016 ގައި ގެޒެޓުކޮށްފައިވާ ނަންބަރު IUL)/101-EP/1/2016/103) އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވެބްސައިޓް އެޑްރެސް www.mauraz.trade.gov.mv މި އެޑްރެހަށް ބަދަލުކޮށްފީމެވެ. 

29 ރަމަޟާން 1437

04 ޖުލައި 2016
ހޯދާ