މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

މި މިނިސްޓްރީން އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު IUL)459-HRM/1/2016/90) (19 ޖޫން 2016) އިޢުލާން، އިދާރީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ނުގެންދާގޮތަށް ހަމަޖައްސައި އެކަން އާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރީމެވެ.

17 ރަމަޟާން 1436

22 ޖޫން 2016
ހޯދާ